ثبت هانا

مشاوره رایگان: ۴۴۲۸۸۳۶۰ (۹۸۲۱+)


تنظیم اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی، خلاصه‌ای از فعالیت‌های یک سال مالی شرکت یا شخص است که شامل درآمد، هزینه، سود خالص و… می‌باشد و باید جهت محاسبه مالیات در موعد مقرر به اداره‌ی دارائی “حوزه مالیاتی مربوطه” تسلیم گردد.

چه اشخاصی ملزم به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند؟
هر شخص حقیقی و حقوقی نسبت به تمام درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران بدست می‌آورند ملزم به تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند.

آیا شرکت‌های فاقد فعالیت یا شرکت‌های ثبت شده در مناطق آزاد هم باید اظهارنامه ارائه دهند؟
بله. تمام شرکت‌ها و موسسه‌ها (چه فعال و چه غیر فعال) طبق ماده‌ی ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم می‌بایست نسبت به تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند و در صورت عدم تسلیم اظهارنامه، از معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی محروم می‌شوند.

سال مالی چیست؟
سال مالی هر شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و تا پایان اسفند خاتمه می‌یابد، بجز سال مالی اول، که از تاریخ ثبت شرکت تا آخر اسفند همان سال می‌باشد.
نکته: سال مالی می‌تواند دوره مالی دیگری نیز باشد. (مانند اول مهر تا پایان شهریور)

زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی چه تاریخی می‌باشد؟
زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی هر سال، از ابتدای فروردین تا ۳۱ تیر سال بعد می‌باشد. بطور مثال اظهارنامه مالیاتی سال ۱۳۹۵ می‌بایستی از ابتدای فروردین تا ۳۱ تیر سال ۱۳۹۶ تسلیم اداره مالیاتی گردد.





تاکنون ۰ دیدگاه برای "تنظیم اظهارنامه مالیاتی" ثبت شده است.